Neem contact op voor meer informatie: Hengelo (074) 278 06 74 of Amersfoort (033) 820 00 01

Proviel en klimaatadaptatie

Klimaat en duurzaamheid zijn grotere thema’s dan ze ooit zijn geweest. Op alle bestuurslagen staan deze thema’s op de agenda en zijn hier concrete afspraken over gemaakt: klimaatakkoord Parijs (EU), Nationale klimaatadaptatiestrategie (NL), Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (NL), ambitie- en beleidsstukken (lokaal). Mede hierdoor is de kennispijler Klimaat in 2021 neergezet als één van de 3 pijlers waaruit Proviel bestaat.

Aanvullend op bovenstaande afspraken worden we de laatste jaren geconfronteerd met klimaatverandering in de vorm van warme en langdurig droge zomers (4 van de afgelopen 5 jaar) en de gevolgen daarvan, waaronder: verslechtering van landbouwopbrengsten, oppervlaktewaterschaarste, drinkwaterschaarste, verloren gaan van ecologische systemen (opdrogen van beken), schade aan groen, beperking van scheepvaart en gezondheidsproblemen bij bijvoorbeeld ouderen.

Onze opdrachtgevers zijn samen met ons aan zet om aan de slag te gaan met klimaatadaptatie. Er dienen maatregelen getroffen te worden om in 2050 hittebestendig en waterrobuust ingericht te zijn. De projecten die wij doen in de buitenruimte moeten daarom klimaatadaptief zijn.

In reguliere voorbereidingsprojecten wordt gekeken naar de klimaat-stresseffecten, ook buiten de projectgrens. Vervolgens wordt onderzocht of de klimaatproblematiek in de omgeving van de projectlocatie ook kan worden opgelost binnen het project. Het doel is altijd om de leefomgeving te verbeteren en klimaatrobuust te maken.

Waarom Proviel?

Bij duurzaamheid kijken we niet alleen naar producten en uitvoeringsmethodiek, maar ook naar duurzaamheid in de gebruiksfase. Daarnaast lopen we in kennis voorop met circulariteit in materiaalgebruik. Onze praktische werkwijze MJKIP (Meerjaren Klimaat Integraal Programma) is uniek. Hierbij wordt van het thema klimaatadaptatie een concrete uitvoeringsagenda gemaakt die integraal is met de overige beheerthema’s binnen een overheid/gemeente. Met andere woorden: de uitvoeringsagenda is integraal, maar geïnitieerd vanuit de klimaatopgave.

Wij denken mee met onze opdrachtgevers, door circulaire oplossingen of klimaatadaptieve ontwerpen te leveren. Binnen een project kunnen we duurzaamheid concreet maken door de inzet van een duurzaamheidsmanager. Deze draagt zorg voor het identificeren van duurzaamheidskansen en borgt gedurende het project het benutten van deze kansen. Om dit te kunnen realiseren heeft de duurzaamheidsmanager tools beschikbaar die duurzaamheid toepasbaar en meetbaar maken. De duurzaamheidsmanager beheert de toolbox en past de tools toe met interne ondersteuning.

Om bovenstaande doelen te behalen is een start gemaakt met de uitvoer van stresstesten. Hierin worden knelpunten inzichtelijk gemaakt voor hittestress en wateroverlast bij extreme situaties. Op basis van deze gegevens kan een plan worden opgesteld om de problematische knelpunten op te lossen. Hierna volgt onze taak om de knelpunten te inventariseren, prioriteren en integraal af te wegen tegen de verschillende assets en de ruimtelijke kwaliteit. Het resultaat is een MJKIP, waarin niet alleen wordt geacteerd op kwaliteit en levensduur van de asset, maar waarbij bij de uitvoeringsplanning ook wordt gestuurd op de klimaatverandering en het beperken van de overlast hiervan.

Meer informatie over klimaatadaptatie? Neem contact op met Erik Siebelt (e.siebelt@proviel.nl / 06 – 11 36 68 60) of Jasper ter Brugge (j.terbrugge@proviel.nl / 06 – 29 40 06 23).

Wij geven de openbare ruimte kwaliteit!